infolinia
czynna
801 000 277

Regulamin Konkursu Dbaj o zdrowie 9.03.2019 na Instagramie

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą “Dbaj o zdrowie!” na profilu Swisslab.pl na portalu Instagram, zwanym dalej „Konkursem”.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Dbaj o zdrowie z dnia 9.03.2019 na profilu Swisslab.pl na portalu Instagram, zwany dalej „ Konkursem”

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Dbaj o zdrowie” zwanego dalej „Konkursem”, jest Swiss-Lab Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Śmiała 30, 01-523 Warszawa zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest przeprowadzany na Instagramie, na profilu firmowym marki Swisslab.pl należącej do firmy Swiss-Lab Sp. z o.o, w imieniu i na rzecz której Konkurs jest organizowany.

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Instagram. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu

4. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci komputerowej Internet pod adresem URL https://swisslab.pl/warto-wiedziec, a hiperłącze do niego jest publikowane przy poście konkursowym, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

6. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem i podlega przepisom prawa polskiego.

7. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.

8. Celem Konkursu jest promocja marki Swisslab

 Art. 2. Czas trwania konkursu

1.Konkurs trwa: od 09.03.2019 r. od godziny 8:00 do 14.03 03.2019 r. do godziny 23:59. (dalej: „Czas Trwania Konkursu”), przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Odpowiedzi Konkursowe

2.Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie

1.Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu firmy Swisslab Sp z.o.o. w serwisie Instagram.

2.Link do profilu: https://www.instagram.com/swisslab.pl/

 3.Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego profilu w serwisie społecznościowym Instagram, zgodnego z Regulaminem portalu Instagram.

4.Jeden uczestnik konkursu może posługiwać się tylko jednym zweryfikowanym kontem na portalu www.Instagram.com.

5.Uczestnik Konkursu może udzielić tylko jednej odpowiedzi konkursowej. W przypadku opublikowania kilku Odpowiedzi konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą odpowiedź konkursową opublikowaną przez tego Uczestnika pod Zadaniem Konkursowym.

6.Odpowiedź konkursowa (komentarz pod postem (funkcjonalność „Komentarz” udostępniana przez Instagram) pod postem z Zadaniem Konkursowym) musi być niepublikowaną dotychczas treścią autorstwa Uczestnika Konkursu.

7.Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

8.Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców Konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu, skan ten zostanie niezwłocznie usunięty.

9.Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

10.Uczestniczyć w Konkursie nie mogą być: a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie) b. osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Art. 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego.

2. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest:

  • zaobserwowanie profilu @swisslab.pl na Instagramie,
  • polubić post konkursowy
  • napisanie w komentarzu odpowiedzi na pytanie: „Czym jest dla Ciebie zdrowie i dlaczego jest ważne?”

3. Odpowiedź Konkursowa musi mieć ustawienia publiczne i być ogólnie widoczna. Najlepiej, jeśli Uczestnik Konkursu ma ustawiony profil publiczny. W innym przypadku praca konkursowa Uczestnika nie będzie mogła być wzięta pod uwagę przy wyborze zwycięzcy konkursu.

4. Zabrania się publikowania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

5. Zgłaszając odpowiedź do Konkursu, uczestnik potwierdza, że jest autorem publikowanej odpowiedzi i ma do niej pełnię praw autorskich.

6. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób związaną z zamieszczeniem zgłoszenia w konkursie.

7. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, w szczególności do działań promocyjnych poprzez publiczne rozpowszechniania utworów poprzez wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp za pośrednictwem aplikacji konkursowej znajdującej się na Instagramie lub w serwisie Instagram, należącej do Organizatora, a także utrwalanie, repostowanie i zwielokrotnianie w swoich kanałach social media.

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród

1.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora konkursu.

2.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w poście na profilu Swisslab.pl w serwisie Instagram, do dnia. 17.03.2019 r.

3.O wygranej decyduje Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora konkursu. 4.Jury Konkursowe spośród kompletnych zgłoszeń: publikacja odpowiedzi konkursowej wybierze 3 Laureatów Konkursu.

5.Jury Konkursu nagrodzi najciekawsze prace konkursowe. Zgłoszenie niekompletne nie będzie brane pod uwagę przy wyborze Laureatów konkursu.

6.Organizator konkursu ogłosi listę zwycięzców poprzez publikację ich imion i nazwisk w na swojej stronie na Instagramie.

7.Aby odebrać nagrodę należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie www.Instagram.com w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie swojego imienia i nazwiska Organizatorowi Konkursu

8.Organizator przetwarza dane osobowe w celu wydania nagrody. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania nagrody, po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest Organizator akcji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.

Art. 6. Nagrody

1.Nagrodą w konkursie są: - I, II i III miejsce: voucher na badania ogólne – pakiet Podstawowych Badań o wartości 50 zł do wykorzystania w Swisslab.pl

2.Każdemu ze Zwycięzców zostanie przyznana jedna nagroda.

3.Organizator wyśle nagrody Zwycięzcy na podany przez niego adres e-mail.

4.Nie ma możliwości wymiany nagrody na inne.

5.Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę oraz zamiany jej na inną nagrodę.

6.Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku.

Art. 7. Roszczenia i reklamacje

1.Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia etapu Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.

2.Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.

3.Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: info@swisslab.pl

4.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany przez Uczestnika.

Art. 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Swisslab Sp zoo, adres do kontaktu: Tomasza Zana 4, 04-313 Warszawa.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Fundatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: a) wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, w tym kontaktu z Uczestnikiem, jak również wydania Nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO; b) w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; c) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; d) prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395). 4. Dane osobowe Uczestników (w tym ich opiekunów prawnych) zostaną przekazane Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, rozpatrzenia reklamacji i podejmowania innych czynności przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane: a) w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 ppkt a), b) i c) niniejszego punktu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń; b) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 3 ppkt d) niniejszego punktu – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika (opiekuna prawnego) skutki prawne.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

Art. 9. Postanowienia końcowe

1.Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

3.Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję